Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    За програмата

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 предоставя европейско финансиране за Румъния и България. Тя подпомага граничните райони в двете държави да разрешат общите проблеми на развитието чрез сътрудничество и съвместни действия. 

Чрез тази програмата румънците и българите от трансграничната зона са  поощрявани да развиват съвместно планиране, да осъществяват обмен на информация, да изпълняват общи действия и да подобряват достъпа до границата – с други думи, заедно да подобряват условията за живот, работа и отдих.

Програмата обхваща седем окръга от Румъния - Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца, и девет области от България - Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич и Разград. Предоставените по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. средства са 262 милиона евро. Програмата е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) – структурен фонд, създаден за подкрепа на намаляването на разликите между регионите на Европейския съюз, чийто принос е 83% от бюджета (217,8 милиона евро). Останалата част от 17% (44,2 милиона евро) се формира от държавните  бюджети на Румъния и България и от собствени източници на организациите и институциите, които работят по проекти, финансирани от програмата. 

Общата стратегическа цел на програмата е сближаването на хората, на общностите и на икономиките в граничната зона между Румъния и България с оглед участието в съвместното развитие на зоната за сътрудничество чрез трайното използване на нейните човешки и природни ресурси и предимства.

С тази програма двете държави работят по следните специфични цели:

  • Подобряване на достъпа до транспортната инфраструктура, улесняване движението на хора и стоки;
  • Увеличаване и по-добро разпространение на информация относно съвместните възможности на граничната зона;
  • Устойчивост на природните ресурси в зоната чрез внимателна експлоатация и ефективно опазване на околната среда;
  • Устойчиво икономическо развитие в граничната зона посредством съвместни инициативи за изявяване на предимствата и намаляване на недостатъците; 
  • Укрепване на социалното и културно сближаване чрез действия за сътрудничество между хората и общностите.

Програмата си поставя за цел до 2015 г. да се установят устойчиви партньорства и трансгранични мрежи, които да спомагат за повишаване на качеството на живота в региона, да опазват околната среда, да допринасят за по-лесна достъпност, да развиват контакти между хората и институциите, да създават самосъзнание за единна общност.

Наред с това програмата си поставя индикативни стойности за очакваните резултати. Ето една част от тях: намаляване с 30% на времето за пътуване между населените места, разположени от двете страни на границата; обезпечаване достъпа до информационни и комуникационни технологии за най-малко 3 милиона души; развитието на съвместни системи за предотвратяване на наводненията и съвместни предупредителни дейности в случай на наводнения на 70% от  поречието на Дунав; създаването на 20 партньорства за дейности за преждевременно предупреждение и отговор в спешни ситуации; улеснения за бизнеса, от които да се възползват 500 малки и средни предприятия; развитието на 30 рекламни материали/събития; създаването на 10 интегрирани туристически продукта; установяването на 15 партньорства, които поощряват трансграничното сътрудничество между университетите, изследователските институти и бизнес средите; 360 000 лица, осведомени за възможностите за наемане на работа; 3 500 лица, завършили подготвителни курсове в трансграничната зона; създаването на 30 партньорства между образователни и професионални центрове; 4 500 лица, участващи в дейности за сътрудничество “хора за хора”.

Приоритетите, по които работи Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, са следните:
Приоритетна ос 1: Достъпност
Целта на тази ос е да подобри условията за преминаване на границата и да се развитие транспортната и комуникационната инфраструктура в трансграничната  зона.
Приоритетна ос 2: Околна среда
Целта на тази ос е опазването на околната среда чрез ефективно управление на природните и технологичните бедствия (наводнения, замърсяване на водата и на въздуха) и съвместни действия в извънредни ситуации.
Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие
Целта на тази ос е укрепване на икономическото развитие на района чрез подпомагане на бизнес средата, подготовката на човешките ресурси и сътрудничество между общности и институции.
Приоритетна ос 4: Техническа Помощ
Целта на тази ос е да се гарантира, че средствата се управляват, разходват и осчетоводяват надлежно.
    


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.