Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    За проекта

Проект „ИННОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации”

Необходимост от проекта:

Изследвания на Русенска Търговско- Индустриална камара показват изоставане на транграничния регион Румъния – България в областта на нововъденията в бизнеса, което рефлектира върху икономическо развитие.

Наблюдава се още:
малък размер на инвестициите за иновации, дори и от по-големите фирми; малък брой на интелектуална патенти, които имат пазарно предлагане; малък брой на иновативни предприятия;
ограничено участие на учени в бизнес проекти;
по-малко от 1% от научните разработки имат бизнес приложение;
липса на партньорство между бизнеса и науката. 
В същото време е налице разбирането, че развитието на иновативна среда има решаваща роля в процеса на повишаване на конкурентноспособността на макро и микро равнище.
Адекватна подкрепа в тази област, особено на регионално ниво все още липсва.

Настоящият проект предлага инструмент за устойчива регионална политика, като акцентира върху насърчаване на предприемачеството, иновациите и растежа на икономиката на знанието. 

Общи цели на проекта:
• Да допринесе за общото развитие на устойчив социално-икономически трансграничен регион с благоприятен образ; 
• Да обедини хора, общества и икономики за изграждането на интегриран общ район чрез използване на иновативния потенциал.
Специфична цел:
Да стимулира трансграничното сътрудничество между университети, изследователски институти и бизнеса чрез развиването на общ модел на бизнес иновационна мрежа и повишаване капацитета за успешно сътрудничество.

Целеви групи:
Съществуващи МСП;
Стартирали фирми;
Потенциални предприемачи с иновативни идеи;
Публични и частни заинтересовани страни;
Научни и изследователски институти от трансграничната зона.

Основни дейности:
Създаване на база данни от нормативни и стратегически документи за развитие на иновациите в България и Румъния;
Създаване на бизнес иновационни центрове в Русе, България и Слатина, Румъния;
Разработване на методика за подпомагане иновативни предприемачи; Създаване на база данни от експерти;
Работна среща за иновативни предприемачи;
Провеждане на 2 конференции по бизнес иновации в Русе, България и Слатина, Румъния.

Очаквани резултати:
Основани два бизнес иновационни центъра (БИЦ);
Обучен персонал за БИЦ;
Създадена база данни от експерти;
Интегриран пакет от услуги, включващ методологиите;
3-5 подкрепени иновативни проекта;
Проведени две иновационни конференции;
Създадена трансгранична бизнес иновационна мрежа.

Бюджет:
296 681.00 EUR

Продължителност на проекта: 
18 месеца    


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.