Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Екип от експерти

Емил Коцев

Области на компетенции:
 • Управление на човешки ресурси;
 • Организационно проектиране;
 • Предприемаческо обучение;

Опит :
 • 7 години опит като консултант по организационно проектиране и управление на човешки ресурси с изпълнени консултантски задачи в над 20 организации;
 • 6 години преподавател по „Управление на малкия бизнес” за бакалаври;
 • 4 години преподавател по „Въведение в предприемачеството” и „Управление на бизнес растежа” за магистри.

Анастас Георгиев

Области на компетенции:
 • Наука и образование
 • Право;
 • Нестопански сектор;
 • Държавна администрация;
 • Местно самоуправление и местна администрация;
 • Частен бизнес.

Опит :
 • Главен асистент по гражданско и семейно (търговско право, облигационно, кооперативно право) в Русенски университет “Ангел Кънчев”- гр. Русе, Юридически факултет, катедра „Частноправни науки” от 1998 година до настоящия момент.
 • Изследвания и публикации в областта на търговското и кооперативното право: „Въпроси на имуществената отговорност на членовете на органите за управление на кооперацията и гаранционното обезпечение на отговорността за вреди”; „Регистър на имуществените отношения на съпрузите”, „Въпроси на характера на правното отношение между акционерното дружество от една страна и членовете на съветите- от друга”; „Въпроси на имуществената отговорност на членовете на съветите и гаранцията за управление”; „Осъществяване на стопанска дейност от общината, чрез общински предприятия и търговски дружества с общинско имущество и участие”; „Подготовка на юридически актове” и др. 
 • Главен асистент по гражданско и семейно (търговско право, облигационно, кооперативно право) в Русенски университет “Ангел Кънчев”- гр. Русе, Юридически факултет, катедра „Частноправни науки” от 1998 година до настоящия момент от 1998 г. до настоящия момент.
 • Преподавател в правна клиника по семейно и наследствено право от 2001 година до настоящия момент.
 • Община Сливо поле, Дирекция „Специализирана администрация”, Главен юрисконсулт- 2006 година.
 • Общински съвет Сливо поле, юрисконсулт- 2006 г.- 2009 г. 
 • Опит в областта на правното консултиране на търговци- 1998 г.- 2002 г. и от 2010 година до настоящия момент.
 • Съдебен кандидат- 1997 г.- 1998 г.
 • USAID, САЩ, Вашингтон, Ню Йорк- квалификационен курс по нестопанско право- 2002 г. 
 • Член на управителния съвет на фондация „Правна клиника”- град Русе.
 • Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието- и.д. Изпълнителен директор; Заместник изпълнителен директор и Директор, Регионална дирекция- Русе- 2006 г.- 2010 г.
 • Общински съвет- Русе, общински съветник (мандат 2011 година- 2015 година). 
 • Община Сливо поле, Дирекция „Специализирана администрация”, Главен юрисконсулт- 2006 г.
 • Община Русе, Секретар на община- 2002 г.- 2006 г.
 • ”БОРДИНГ” ЕООД, Управител- от 2011 г. до настоящия момент.
 • “ЕТ- Търговска къща Георгиеви- ХАРД”- гр. Г.- Оряховица, Управител на търговски обект- 1991 г.- 1992 г.
 • МЗ “Битова техника”- гр. Горна Оряховица, Управител на търговски обект, 1990 г.- 1991 г. 

Койчо Митев

Области на компетенции:
 • Патентно право;
 • Защита на интелектуална собственост;

Опит:
 • Септември 2006 – декември 2010 - патентен представител, консултант по защита на интелектуална собственост; 
 • 1990 – Април 2006 г.: ДИК Иновейшън ЕООД – Еднолична консултантска фирма – Консултантски услуги в областта на проектиране, строителство, инвестиране, защита на интелектуална собственост, нещатен преподавател на докторанти и студенти от специалност „Промишлен дизайн” в Русенски Университет по защита на индустриална собственост; 
 • 2008 – до сега - Ръководител на центъра за интелектуална собственост към Русенски университет „Ангел Кънчев” (на обществени начала);
 • 1989-1990 г.: „Техноекспортстрой” – Групов технически ръководител на строителен обект в гр. Налут, Либия;
 • 1983-1989 г.: Строително Монтажен Комбинат гр. Русе -(СМК, 2400 души прсонал) – Ген. Директор;
 • 1979-1983 г.: СМК Русе – Зам. Ген. Директор по производството; 1977-1979 г.: Общостроително предприятие 2 към СМК Русе – Главен инженер – Жилищно и обществено строителство;
 • 1974-1977 г.: Помощник технически ръководител и Технически ръководител на жилищни и промишлени обекти.

Даниела Йорданова

Области на компетенции:

 • Управление на проекти за трансгранично и транснационално сътрудничество;
 • Мениджмънт на проекти;
 • Управление на проекти за регионално развитие и трансгранично сътрудничество;
 • Устойчиво развитие на регионите;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Маркетинг на инвестиционни стоки;
 • Регионална политика, икономическо и социално развитите.

Опит:

 • 11 октомври 2010 –  до момента: МРРБ, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”;
 • 14 ноември 2005 – 30 април 2009: МРРБ, Главна дирекция „Планиране на регионалното развитие”, отдел „Северен централен район за планиране”;
 • 15 май 2003 – 31 август 2005: МТСП, дирекция „Предприсъединитени фондове, международни проекти и програми”.

Десислава Грозева – Иванова 

Области на компетенции:

 • Международен маркетинг;
 • Връзки с обществеността.

Опит:

01.2008 – до сега – Експерт маркетинг в Българо-румънската търговско промишлена палата(БРТТП) - връзки с клиенти; управление и поддържане на комуникационните канали на БРТПП, вкл. визия, поддръжка на уебсайта и др.
Участие по проекти във връзка със заеманата длъжност:
 • Проект REMPART, финансиран по програма Еразъм за млади предприемачи;
 • Проект STARTENT – „Насърчаване на партньорството „бизнес-университет” в обучението по предприемачество в Европа“
 • Проект „Еко-форс: Съвместни действия за екологична отговорност на фирмите от трансграничния българо-румънски регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013
 • Проект „Иннобридж: Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013
Участие в международни изложения и подпомагане на клиенти при участие в тези изложения – ROMEXPO, VIA EXPO и др. 

Николай Костадинов

Области на компетенции:

 • Външна търговия;
 • Финанси и счетоводство.

Опит:

 • 2007 г.– до сега - управител на фирма Алена Трейдинг ООД, чиято основна дейност е международна търговия с химически продукти;  
 • 2002 г.  – до сега – управител на счетоводна къща Алена Консулт ООД;
 • 2009 г. – счетоводител на партньорска организация по проект „Подобряване на жизнените условия на ромите в България чрез инфраструктурни проекти“, финансиран от Институт „Отворено общество” – Будапеща;
 • 2007 – 2008 – счетоводител на проект „Социално предприемачество за устойчивост“, финансиран по програма ФАР „Развитие на гражданско общество” 2005);
 • 2008 - 2009 – счетоводител на проект „Граждански контрол върху имотите на Община Русе“, финансиран от Фонд България на German Marshall Fund;
 • 2007 -2008 – участие като консултант по финанси на безработни, обучавани да започнат собствен бизнес, по  проект Нов старт на 40+, финансиран по програма ФАР „Развитие на човешките ресурси” 2005;
 • 2002 г. – Участие при проучване и анализ на експорта в Северен Централен район на България (ДАО на Експорта – Визия за насърчаване на експорта в Северен Централен район);
 • 2001 г. – Член на екипа, разработващ Ръководство по експорт, издадено от Русенска търговско-индустриална камара, адаптирано за български потребители на базата на подобно ръководство, издадено от Международен търговски център, Женева – превод, адаптиране и разработване на конкретни въпроси от ръководството;
 • 1998 – 2001 – управител на Райфайзенбанк (България) – клон Русе;
 • 1996 – 1997 – директор на Стопанска банка – клон Русе;
 • 1989 - 1995 – главен експерт в Стопанска банка – клон Русе.

Пламенка Алексиева-Върбанова

Области на компетенции:

 • Финанси и счетоводство;
 • Изготвяне на тръжни процедури и документация;
 • Финансово управление на проекти.

Опит:

01.2011 – сега - Старши експерт международни програми и проекти в „ЕЛЛЕА“ ЕООД - Подготовка и управление на проекти по ОП „Конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони на ЕС
2006 –до сега – Външен консултант в Българо-румънска търговско промишлена палата(БРТТП) - консултант по финансово управление, вкл. първично счетоводство; финансово отчитане на следните проекти: 
Проект REMPART, финансиран по програма Еразъм за млади предприемачи;
Проект STARTENT – „Насърчаване на партньорството „бизнес-университет” в обучението по предприемачество в Европа“
Проект „Еко-форс: Съвместни действия за екологична отговорност на фирмите от трансграничния българо-румънски регион“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013
2008 – 2010 г. – Експерт „Подготовка и управление на проекти“ в община Иваново - подготовка и управление на проекти за финансиране по Оперативни програми и Програми за финансова подкрепа на други донорски организации.
Участие в екипи за подготовка на проектни предложения и последващо участие в звено/екип за управление на проекти:
– Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”  
– „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013” 
– Мярка 321 
– Мярка 322 –инфраструктурни проекти   
 -Програма на посолството на Япония – училищна инфраструктура
 
1998-2008г. – Ръководител транспортна дейност, Счетоводител в ЕТ“Башак – такси“, гр. Русе 
1988 – 1991 г. – Счетоводител в СД „Търговия“, поделение  „Обществено хранене“, гр. Русе

Участие в семинари и обучения по подготовка и финансово управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС

Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП

Елеонора Иванова

Области на компетенции:

 • Управление на проекти за трансгранично и транснационално сътрудничество;
 • Оценяване на проектни предложения по програми за трансгранично и транснационално сътрудничество;
 • Контролиране на разходите по програми за трансгранично и транснационално сътрудничество;
 • Разработване на проектни предложения по програми за трансгранично и транснационално сътрудничество;
 • Разработване на проектни предложения по програми, финансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, както и от националния бюджет на Република България;
 • Изготвяне на тръжна документация за строителство и супервизия по ФАР, ИСПА и САПАРД и ФИДИК;
 • Изготвяне на тръжна документация по ЗОП и ПМС55;
 • Разработване на стратегически документи, планове, анализи и програмни документи.

Опит:

 • 2010 – настояща – Еллеа ЕООД – Собственик на еднолична консултантска фирма :
Управление на проекти, техническа помощ по управление на проекти, разработване на проектни предложения, стратегии, планове, тръжни процедури по ЗОП и ПМС55;
 • август 2010 – настояща - независим оценител по силата на рамково споразумение:
Оценка на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007-2013" към Министерство на регионалното развитие и туризма – Румъния;
 • август 2008 – настояща - независим оценител и контрольор първо ниво по силата на рамково споразумение:
Оценка на проектни предложения и първо ниво на контрол на разходите  по програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество: България-Сърбия, България-Румъния, България-Гърция, България-Турция, Програма Югоизточна Европа, Интеррег IVC към Министерство на регионалното  развитие и благоустройството – България;
 • ноември 2007- ноември 2011 г. – управляващ съдружник в консултантска фирма „Идеин“ ООД:
Управление на проекти, техническа помощ по проекти и управление на програми, управление на грантови схеми, краткосрочни консултантски услуги, разработване на стратегии, планове, програми, анализи и др.;
 • декември  2005 – ноември 2007 – изпълнителен директор на Българо-румънска търговско-промишлена палата:
Цялостно управление и администриране на палатата,  трансгранично сътрудничество, подкрепа на бизнеса и инвестиции, организация и провеждане на работни срещи, форуми и конференции, връзки с обществеността и маркетинг, управление на проекти.

Елена Косева 

Области на компетенции:

 • Бизнес планиране;
 • Маркетинг и пласмент;
 • Продуктов мениджмънт;
 • Намиране на финансиране;
 • Европейски проекти.

Опит:

 • 15.07.2011 г. – настояща - Мениджър проекти – „Еллеа“ ЕООД:
установяване на контакт с потенциални клиенти; идентифициране на потребности и консултиране на клиенти; разработване и управление на проекти с безвъзмездно финансиране; разработване на корпоративна визия на компанията, концепция и стил на фирмен сайт, администриране и поддържане на актуална информация в него; издаване на електронен бюлетин;  подготовка на тръжна документация;
 • 04.2006 – 11.2010 г. - Мениджър маркетинг и продажби и Изпълнителен директор:
маркетинг и стратегическо позициониране на пазара; управление на човешките ресурси; управление на риска; водене на преговори; подготовка на документацията, внедряване и управление на Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 и Система за производствен контрол, УПР и провеждане на вътрешни одити във всички клонове на фирмата;
 • 08.2007 – 03.2010 г. - Старши експерт „Обучения и консултации”- Моби2 ООД – София:
консултиране и изработване на проекти по европейски програми за финансиране; водене на обучения; бизнес консултант по изграждане на ERP и CRM системи;
 • 11.2005 – 04.2006 - Директор “Програми и проекти“ - Институт за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа – София:
Управление на проекти, техническа помощ по проекти и управление на програми, управление на грантови схеми, краткосрочни консултантски услуги, разработване на стратегии, планове, програми, анализи и др.;
 • 01.2000 – 09.2005 - Главен експерт “Маркетинг и инвестиционна политика” – община Дряново:
разработване и управление на проекти; подготовка на стратегически документи и програми; цялостен маркетинг и инвестиционна политика на общината; поддържане на контакти с НПО, държавни институции и агенции и фирми; провеждане на процедури по ЗОП, участие в тръжни комисии за оценка на офертите и др.;
 • 11.1998 – 01.2000 - Мениджър продажби- “Некском-България” АД, София:
организиране работата на екипа по продажбите; установяване и поддържане на контакт с клиенти; дългосрочна политика на продажбите, продуктов мениджмънт и др.;
 • 04.1998 – 11.1998 - Маркетингов експерт - Агенция ”КАСС”, София:
контакт с клиенти; маркетингови консултации; организиране на конкурси за подбор на персонал и др.

    


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.