Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Списък на университети от граничния регион (България)

Русенски университет ”А. Кънчев”
местоположение: гр. Русе, Р. България

Описание на дейността:

  • Извършва обучение в образователно квалификационни степени “бакалавър”, “магистър”, образователна и научна степен “доктор” и специализации. Извършва научни изследвания.

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество:

"В Русенския университет има обслужващо звено- Научноизследователски сектор (НИС), което организира научноизследователската, научно-производствената и учебно-производствената дейности.
НИС предлага услуги в сферата на предприемачество и иновации* чрез:
-Център за насърчаване на предприемачеството (ЦНП). Чрез него се предоставят бизнес услуги на студенти и преподаватели от Русенския университет за подпомагане на предприемаческата им дейност. ЦНП подпомага, както стартиращи предприемачи, така и вече опериращи на пазара микро и малки фирми, които предприемат промяна в своята дейност. Основните направления, в които ЦНП извършва услуги са:
• - подкрепа на предприемачите;
• - обучение по предприемачество;
• - учебна компания за студенти към фондация  „Джуниър   Ачийвмънт” при Русенски университет “Ангел Кънчев”.
-Център за трансфер на технологии. Центърът за трансфер на технологии (ТТО) цели да опосредства процеса на технологичен трансфер между потребителите на технологии и предоставящите тези технологии, за да се осъществи скъсяване на дистанцията между МСП в Русенския регион, Централния Северен регион и България като цяло, и изследователските лаборатории към РУ и от русенския регион задоволявайки технологичните нужди на предприятията с иновативни и научни решения имащи комерсиална цел, които да бъдат в полза на обществото, търсейки се приходи за изследователските лаборатории и за самите учени, да допринесе за разрастване на промишления капацитет и поддържане на регионалното икономическо развитие, както и за повишаване конкурентоспособността на МСП и да насърчи прилагането на иновации чрез подобряване на иновационната структура и ноу-хау.
-Център за интелектуална собственост. Целта на Центъра е да работи за защита на интелектуалната собственост на Университета, преподавателите, докторантите, студентите в Русенския университет."

Стопанска академия "Д. А. Ценов"
местоположение: гр. Русе, Р. България

Описание на дейността:

  • Обучение в образователно квалификационни степени “бакалавър”, “магистър”, "доктор", специализации и продължаващо обучение. Извършва научи изследвания.

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество:

"В Стопанска академия ""Д.А.Ценов"" има звено - Институт за научни изследвания, чиято цел е създаване на научни продукти за изграждане на социално-пазарна икономика като интегрираща се и интегрална част от Световната и Европейската пазарна мрежа чрез идеи за трансформиране на съществуващите структури и с постигане на устойчиво развитие. Академията разполага и с Център за практико-приложни изследвания ""Бъров"" ЕООД. Той е създаден с цел практико-приложни изследвания и обслужване на практиката.
Основните приоритети в дейността на центъра, свързани с иновациите и предприемачеството са: 
разработване на програми за финансово оздравяване и стабилизиране на търговските дружества; 
финансово-икономически и правни анализи на предприятия; 
икономически обосновки на инвестиционни проекти и бизнес-планове при отпускане на кредит; 
консултации в областта на търговското право, данъчното законодателство, финансите, счетоводството, маркетинга и мениджмънта;"

Велико Търновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
местоположение: гр. Велико Търново, Р. България

Описание на дейността:

  • Обучение в образователно квалификационни степени “бакалавър”, “магистър”, "доктор" и специализации. 
Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество:

Не.    


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.