Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Списък на центрове от мрежата на EEN от граничния регион (България)

Наименование: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе (БЦП МСП)

Адрес: гр. Русе, България

Описание на дейността: Подпомагане с всички възможни средства на бизнеса в Северен Централен район – особено малките и средни предприятия, стимулиране тяхното развитие, както и координиране, обхващане и допълване дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и установяване контактите на местно, национално и международно ниво. БЦП МСП – Русе насърчава контактите, ориентирани към постоянни комуникации между организациите и структурите в помощ на бизнеса на местно ниво, както и между тях и подобни на тях в други региони на страната и чужбина.

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: Да, БЦП МСП – Русе предлага услуги точно в тази сфера. Бизнес центърът е домакин на най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите в Европейския съюз – Enterprise Europe Network.
Повече информация за дейността на БЦП МСП можете да намерите на неговите сайтове:
www.bsc.smebg.net 
www.enterprise-europe-network.smebg.net 

Проекти в областта на иновации и предприемачество: Информация за проектите на БЦП МСП – Русе, които са насочени изцяло към развитие на предприемачеството и иновациите, можете да намерите на следния адрес:
http://www.bsc.smebg.net/articles.php?id=1

Наименование: СНЦ”АБЦ/БИ”

Адрес: гр. Силистра, България 

Описание на дейността: Подпомагане с всички възможни средства на бизнеса в Северен Централен район – особено малките и средни предприятия, стимулиране тяхното развитие, както и координиране, обхващане и допълване дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и установяване контактите на местно, национално и международно ниво. БЦП МСП – Русе насърчава контактите, ориентирани към постоянни комуникации между организациите и структурите в помощ на бизнеса на местно ниво, както и между тях и подобни на тях в други региони на страната и чужбина.

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: Бизнес планиране, информационни, технически, консултантски услуги, помещения под наем.

Проекти в областта на иновации и предприемачество: Проект по ФАР ТГС “Биологично земеделие” , при който са проведени 9 семинара на разменни начала с учени от България и Румъния в областта на екологичното отглеждане на растения и животни в област Добруджа.

Наименование: Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000”

Адрес: гр. Монтана, България

Описание на дейността: Сдружението работи за развитие и  утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и  технологиите; съдействие и подпомагане на икономическото развитие на  региона на област Монтана; за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на устойчивото развитие на региона чрез разработване и реализиране - самостоятелно или в партньорство, на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: Социално-икономическо развитие на регион Монтана; Подпомага МСП от регион Монтана да подобрят тяхната конкурентоспособност чрез предоставяне на информация, бизнес консултации, обучение и технически услуги;

Проекти в областта на иновации и предприемачество: Реализирани проекти като Водеща организация  • „Създаване на дълготрайно партньорство за развитие на трансгранично сътрудничество” / Програма ФАР ТГС на ЕС/ Реализирани проекти като партньорска организация • „Център за конкурентоспособност чрез иновации и технологичен трансфер за устойчиво икономическо развитие  на трансграничен регион Дунав 21, Долж, Олт, Мехединци, Видин, Монтана» / Програма ФАР ТГС Румъния – България/

Наименование: Бизнес инкубатор Видин

Адрес: гр. Видин, България

Описание на дейността: Основната цел на бизнес инкубаторът е да подпомага развитието на фирмите наемателки, докато укрепнат и бъдат в състояние сами да оцелеят на пазара. Конкретната дейност на бизнес инкубатора включва: пряка техническа помощ за местните фирми и предприемачи, подкрепа за конкретни целеви групи (безработни, представители на малцинствата, хора с увреждания)

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: Подкрепа за нови икономически инициативи, управленски, икономически, правни, финансови и маркетингови консултации от експертите в екипа на инкубатора, курсове за обучение и квалификация, улеснен достъп до финансиране, предоставяне на свободни помещения за фирмите на цени, по-ниски от пазарните, офис и административна подкрепа, вкл. ползване на услуги и оборудване – Интернет, факс, компютър, куриерски и пощенски услуги ,насърчаване на деловите връзки и сътрудничеството между местни и чуждестранни фирми

Проекти в областта на иновации и предприемачество: "Да работим заедно"/ФАР на ЕС, ТГС България – Румъния/; "Дунавски Еврорегионален Граждански Форум"/PHARE/C.B.C BG-RO, Фонд за малки проекти/; "Проект за изграждане на стоково тържище"/Фар КРЕДО/
    


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.