Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Списък на камари от граничния регион (България)

Наименование: Видинска търговско-промишлена палата (ВТПП)

Адрес: гр. Видин, България

Описание на дейността: Услуги за бизнеса

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: Консултации на новосъздадени и съществуващи фирми от региона. Помага при търсенето и намирането на търговски партньори в страната и чужбина.

Проекти в областта на иновации и предприемачество: ВТПП има реализирани 6 проекта, от които 3 са в сферата на предприемачеството. В рамките на проектите са организирани търговски изложения, бизнес срещи и презентации, семинари и обучения в различни сфери на предприемачеството, изготвяне на бизнес каталози и бази с данни на фирмите от региона и др.

Наименование: Търговско-промишлена палата - Враца

Адрес: гр. Враца, България

Описание на дейността: Дейност на бизнес организации и организации на работодатели

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: В рамките на организацията има изграден информационен и иновационен център Enterprise Europe Network. Една от главните цели на центъра е да насърчава и подпомага иновационната дейност на фирмите. Това става по различни начини: изготвяне на технологични профили на фирми и включването им в европейска база данни, разпространяване сред български фирми на технологични профили на чуждестранни фирми, насърчаване участието на български иновативни фирми в международни събития, двустранни бизнес срещи, насърчаване на български иновативни фирми за участие в проекти, финансирани от ЕС и т.н. 

Проекти в областта на иновации и предприемачество:
1. Проект PASSAGE по 7-ма рамкова програма на ЕС, свързан с изграждане на електронна платформа за съхраняване на ноу-хау, свързано с текстилната индустрия. 
2. Проект SAFIR по 6-та рамкова програма на ЕС, заел първо място сред 10-те най-добри проекта на България. Проектът позволява лесното ориентиране в непознат град или разчертаването на парцел.
3. Enterprise Europe Network
Повече информация може да намерите на интернет сайта на ТПП Враца: www.cci-vratsa.org 

Наименование: Търговска индустриална камара - Плевен

Адрес: гр. Плевен, България

Описание на дейността: Даване на консултации, издаване на сертификати за произход, изготвяне на покани, декларация за издаване на визи за чужденци и др.

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: не

Проекти в областта на иновации и предприемачество: не

Наименование: Регионална търговско-промишлена и земеделска камара

Адрес: гр. Разград, България

Описание на дейността: Услуги в помощ на бизнеса

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество:

Проекти в областта на иновации и предприемачество:

Наименование: Търговско-промишлена палата

Адрес: гр. Велико Търново, България

Описание на дейността: Съдействие на фирмите от региона, организиране на семинари

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: не

Проекти в областта на иновации и предприемачество: не

Наименование: Търговско - промишлена палата Добрич

Адрес: гр. Добрич, България

Описание на дейността: Подпомагане на дейностите 

Предлагани услуги в областта на иновации и предприемачество: Изграден е информационен и иновационен център Enterprise Europe Network с цел подпомагане на МСП в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса. Едно от главните направления на центъра е технологичен трансфер и иновации. Това става чрез: съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси; съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени предприятия;  предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП. 
Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия. 

Проекти в областта на иновации и предприемачество: Проект "Търговските палати на БЪЛГАРИЯ и РУМЪНИЯ за трансгранично сътрудничество" по ТГС. Целите са свързани със създаване на 2 центъра за икономическо коопериране, трансфер на ноу-хау. Предвидени дейности: информиране и консултиране на МСП, споделяне и обмяна на опит и добри практики, създаване на консорциум между МСП.                     Проект “ЕВРО ДОБРУДЖА – Ресурсен център за бизнес и иновации Румъния – България”. Резултат: изграден Център Евро Добруджа – доставчик на трансгранични интегрирани услуги; популяризиране на възможности за бизнес и иновации, информиране и изследване, тренинги и подпомагане.





    


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.