Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
  Събитие

09.10.2014 г.  ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
Офис за технологичен трансфер (ОТТ) „Иновативен капитал“, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, обединява изобретатели, предприемачи и потенциални бизнес партньори. Повече от 25 носители на иновативни идеи с висок потенциал за успех вече използват услугите на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал“.
Офисът за технологичен трансфер организира за своите клиенти работни срещи, индивидуални срещи и организира мероприятия за представяне на иновативни разработки пред представители на бизнеса и технологични оценители. Тези мероприятия имат характер на форуми за осъществяване на връзка между бизнеса и носителите на иновативни идеи, подкрепяни от екипа на Офиса за технологичен трансфер.  
В рамките на един такъв форум, Офисът за технологичен трансфер осигурява участието и на специалисти по трансфер на технологии, в това число технологични оценители, които улесняват диалога между носителите на иновативни идеи и бизнеса и извършват предварителни икономически, технологични и др. оценки на иновативните продукти/процеси/услуги. Експертите осигуряват тяхната ценна обратна връзка с препоръки (към изобретателя) относно възможни стратегии за комерсиализация, стратегии за защита на интелектуална собственост, допълнителни технологични приложения, потенциални пазари, възможности за финансиране и по-нататъшно развитие. Така възможностите и тяхното приложение се оценяват по начин, при който резултатите от процеса да доведат до формирането на набор от идеи, които могат да бъдат използвани. 
 Един успешен проект, който ТТО консултира и подкрепя, е този на младия предприемач Любомир Янчев. Проектът Baggii, представлява устройство, малка Bluetooth приставка, която може да се прикачи към най-значимите Ваши вещи - тези, които в никакъв случай не искате да загубите. Чрез апликация на смартфон се сигнализира, ако предметът с приставката е на разстояние от Вас. Той може да отчита и на какво разстояние сте от търсения предмет, дали се приближавате или отдалечавате. Baggii вече е на пазара и за това подпомогна ТТО „Иновативен капитал”, като осигури консултации и контакти на младия предприемач с представители на бизнеса, които съдействаха за комерсиализацията на устройството.  
Всеки автор на иновативна бизнес идея може да се регистрира в онлайн платформата на ТТО „Иновативен капитал“ - http://tto-sofia.eu, да предостави информация за своя проект и да се възползва от услугите предлагани от Офиса за Технологичен Трансфер.  
   Офис за технологичен трансфер (ОТТ) „Иновативен капитал“ е член на                     най-големите европейски мрежи за трансфер на технологии и развитие на иновациите - European BIC Network (BIC),  International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), the ASTP-Proton и в Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ).

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 «Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”», Бенефициент: ДЗЗД „Консорциум Иновативен Капитал”.  Документът  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна програма  „Развитие  на  конкурентоспособността  на  българската  икономика”  2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЗЗД “Консорциум Иновативен Капитал”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.